Заштита података

Обавештење о прикупљању и обради података о личности

У складу са чланом 15. Закона о заштити података о личности (,,Сл. гласник РС”87/2018), обавештавамо Вас о следећем:

  1. Црвени крст je хуманитарна, независна, непрофитна и добровољна организација чији су улога, статус, јавна овлашћења и програми и услуге које реализује регулисани Законом о Црвеном крсту Србије (,,Сл. гласник РС” 107/2005), којим Црвени крст има положај организације која помаже надлежним државним органима у хуманитарној области.
  2. У вези са горе наведеним, а у складу са Законом који регулише рад Црвеног крста као и у складу са Статутом, Црвени крст Кањижа реализује бројне програме и активности из оквира своје делатности. За реализовање тих  послова, врши се прикупљање следећих података: име и презиме, датум рођења, адреса становања, назив школе коју похађа/радног места, број телефона, фотографија.
  3. Обрада, прикупљање, бележење и разврставање наведених података о личности врши се у сврху вршење јавна овлашћења Црвеног крста.
  4. Прикупљени подаци се налазе у интерној евиденцији Црвеног крста Кањиже и исти се по потреби прослеђују Црвеном крсту Србије или Црвеном крсту Војводине уз поштовање одреби Закона о заштити података о личности, док се видео запис или фотографија могу објавити на интернет страници Црвеног крста Кањижа, друштвеним мрежава Црвеног крста или у Извештајима о раду.
  5. У вези са прикупљањем и обрадом података о личности имате следећа права:

-       право на приступ личним подацима – да ли се и који Ваши подаци о личности обрађују,

-       право на исправку и допуну података – нетачних и непотпуних података,

-       право на анонимизацију/брисање података и право на ограничење обраде података – уз претходно испуњење законских услова,

-       право на опозив пристанка – које не утиче на допуштеност обраде која је вршена на основу пристанка пре опозива,

-       право на приговор на обраду,

-       право на подношење притужбе поверенику,

-       право на пренос података,

-       право да се на Вас не примењује одлука донета искључиво на основу аутоматизоване обраде укључујући и профилисање.

Ваша права у вези са обрадом података о личности, укључујући и опозив пристанка за обраду, можете остварити у сваком тренутку, лично, искључиво писмено, уз несумњиву потврду вашег идентитета. Опозив пристанка не утиче на допуштеност обраде која је вршена на основу пристанка пре опозива.

  1. Ваше податке о личности чувамо само онолико колико је потребно да се испуни сврха за коју се прикупили, односно до повлачење пристанка

на обраду.

  1. Уколико имате било каква питања о коришћењу својих личних података или сматрате да је Црвени крст Кањижа обрадом Ваших података о личности прекршио законске и друге прописе у вези са заштитом личних података, можете нас контактирати

-       Контакт особа: Моника Ческо – Лице за заштиту података о личности

-       Број телефона: 063 429 607; е-мејл: kanjiza@redcross.rs; Адреса: Дамјанићева 4, Кањижа;

У циљу заштите својих основних права и слобода у вези са обрадом података о личности, можете поднети приговор Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности: адреса:

- Булевар краља Александра 15, 11120 Београд, е-мејл: office@poverenik.rs, телефон: +381 11 3408 900